Regulamin galerii internetowej galeriamaja.pl

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez firmę Galeria MaJa, Małgorzata Jarosińska, z siedzibą w Warszawie przy Al.Stanów Zjednoczonych 65/A7, numer NIP: 952-109-42-21, prowadzącą sprzedaż dzieł sztuki, zwanych dalej Pracami, za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę dostępną adresem: www.galeriamaja.pl.

1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Galerią.

2. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu bądź rejestracji klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę jego danych osobowych wyłącznie w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).  W żadnym innym wypadku Państwa dane osobowe nie są i nie będą udostępniane nikomu. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

3. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania  usunięcia ich z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej.

5. Przedmiotem działalności galerii internetowej galeriamaja.pl  jest komisowa sprzedaż dzieł sztuki za pośrednictwem Internetu.

6. Galeria prezentuje na stronie www.galeriamaja.pl zdjęcia oferowanych prac. Dokładamy wszelkich starań, aby zdjęcia były najwyższej jakości i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę prac.

7. Wszystkie ceny podane na stronach Galerii są podawane w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.

8. Podane ceny prac nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.

9. Prezentowane na stronie www.galeriamaja.pl prace należy traktować jako zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 661 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm). Dodanie pracy do „koszyka” oznacza złożenie zamówienia (oferty). Z chwilą złożenia zamówienia praca zostaje zarezerwowana dla Klienta.

10. Galeria bez zbędnej zwłoki potwierdza (za pomocą e-maila lub telefonicznie) otrzymanie zamówienia Kupującego. Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu dwóch dni roboczych od złożenia zamówienia Galeria poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.

11. Zapłata za pracę uiszczana jest na podany rachunek bankowy Galerii. Wpłata powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

12. Galeria na bieżąco informuje o zmianach w zamówieniu. Informacje te wysyłane są na podany przez Klienta adres e-mail.

13. Galeria zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne, błędne lub nieprawdziwe.

14. Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Każda przesyłka jest ubezpieczona. Koszty dostawy, określone w cenniku transportu, pokrywa Klient. Koszty dostawy obejmują ubezpieczenie oraz opakowanie przesyłki.

15. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miała wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itd.)

16. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2, w terminie dziesięciu dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt będzie nieuszkodzony, oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania. Zwrot odbywa się na koszt zwracającego. Klient pokrywa również koszt ubezpieczenia przesyłki zwrotnej na wartość zakupu oraz nadania jej jako przesyłki chronionej. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Galeria ma zwrócić zapłatę. Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z regulaminem i obowiązującym prawem, Galeria zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 7 dni roboczych na wskazane przez klienta konto bankowe

17. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych prac.

18. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z Galerią w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

19. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne rzeczy, jak również za jej wady prawne.

20. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji. Jednakże Galeria dołoży starań, aby cyfrowe fotografie prezentowanych prac były najwyższej jakości.

21. Wszystkie prace prezentowane na stronie www.galeriamaja.pl znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich do tych Prac. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na www.galeriamaja.pl bez pisemnej zgody i wiedzy właścicieli praw autorskich. W celu uzyskania zgody na kopiowanie, lub rozpowszechnianie materiałów prezentowanych na w/w stronie prosimy o kontakt: poczta@galeriamaja.pl

22. Galeria nie ponosi odpowiedzialności prawnej wynikającej z łamania praw autorskich przez osoby trzecie (artystów i/lub inne galerie) prezentujące swoje prace na stronie www.galeriamaja.pl.

23. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

24. Galeria zastrzega możliwość wprowadzania zmian w regulaminie bez wcześniejszego informowania o tym klientów, chyba że zmiany te będą miały szczególny wpływ na dokonywanie zakupów w Galerii. Wszelkie zmiany w regulaminie będą publikowane na niniejszej stronie.

Regulamin obowiązuje od 17.01.2013

Dodaj komentarz